Persbericht

Uitbreiding van de veiligheidsscreenings binnen Defensie

De ministerraad keurde deze voormiddag een voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder goed om in de toekomst de veiligheidsscreenings binnen Defensie uit te breiden. Momenteel worden enkel kandidaat-militairen gescreend voor ze bij Defensie in dienst treden. Met de aanpassingen die vandaag werden goedgekeurd, zullen in de toekomst ook de kandidaat-burgers een verificatie moeten ondergaan en wordt bovendien een periodieke (om de vijf jaar) screening ingevoerd voor alle burgers en militairen die aan de slag zijn bij Defensie. Het is een van de maatregelen die door de minister werden genomen in de nasleep van de zaak Jürgen Conings.

Burgers en militairen bij Defensie hebben een bevoorrechte toegang tot wapens, specifieke vormingen en informatie eigen aan een veiligheidsdienst. Misbruik daarvan kan leiden tot een veiligheidsrisico voor de eigen medewerkers, maar kan bovendien een impact hebben op de samenleving in het algemeen de verdwijning van Jürgen Conings in mei vorig jaar was een duidelijke illustratie van dat laatste en was dan ook de directe aanleiding voor het initiatief van minister van Defensie Ludivine Dedonder.

Defensie is niet zomaar een administratie als een andere en omwille van de mogelijke veiligheidsimplicaties lijkt het niet meer dan logisch dat medewerkers van een dergelijke dienst aan een screening worden onderworpen. Tot nog toe was dit echter enkel het geval voor degenen die zich kandidaat hadden gesteld voor een job als militair. Kandidaat-burgers werden niet gescreend, net zomin er een screening was voorzien in de loop van een carrière bij Defensie. Met haar voorstel lost minister Dedonder deze lacune nu op. Deze wijziging zal bijdragen aan meer veiligheid voor iedereen binnen Defensie en moet helpen om te vermijden dat zich ooit nog een veiligheidsincident als dat van vorig jaar kan voordoen.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder: “Het is slechts een van de maatregelen die ik heb genomen in het kader van het actieplan extremisme dat binnen Defensie werd ontwikkeld. Zo wordt bijvoorbeeld ook gewerkt aan het normen- en waarden-kader, om nog meer duidelijk te maken dat er binnen Defensie geen plaats is voor extremisme, en wordt een betere toegang voorzien tot psychologen voor de eigen medewerkers zodat deze binnen de organisatie terecht kunnen met hun vragen. Binnen dat geheel aan maatregelen vormen de voorgestelde veiligheidsscreenings een belangrijk onderdeel, omdat het de toegang garandeert tot belangrijke veiligheidsinformatie over de kandidaten, informatie die aantoont of iemand het verdient om bij Defensie aan de slag te gaan.”

Het ontwerp wordt nu voorgelegd aan de Raad van State. De verificatie van kandidaat-burgers en militairen wordt ingevoerd een maand nadat de wet in werking treedt. De periodieke verificatie tijdens de carrière wordt ingevoerd vijf jaar nadat de wet in werking treedt om toe te laten dat de nodige overgangsmaatregelen worden uitgewerkt.