Toespraken

Speech - Persconferentie Eve of the Presidency

Mesdames et Messieurs,

 

C’est avec une immense joie que je viens avec vous lancer le début de notre Présidence du Conseil de l’Union européenne. Cela fait depuis 2010 que nous attendions notre tour, et le prochain exercice se déroulera en 2038… ! C’est donc un véritable honneur pour moi de reprendre ce flambeau et de poursuivre le travail accompli par l’Espagne pendant les 6 mois écoulés.

 

Ik wil alle betrokkenen bedanken voor hun bijdrage en steun bij de voorbereiding van dit Voorzitterschap. Dankzij hun toegewijde inzet heb ik het genoegen u vandaag de belangrijkste thema's te onthullen. Dit zullen de hoofdlijnen zijn van het programma dat we de komende zes maanden zullen uitvoeren.

 

La Présidence du Conseil de l’Union européenne durant le 1er semestre de 2024 représente une opportunité unique de donner ses impulsions dans le domaine de la sécurité et de la défense. 

Pendant cette Présidence, la Belgique va pouvoir contribuer à façonner l’évolution de l’Union européenne, porter des propositions d’approfondissement de l’Europe de la défense, et donner de la visibilité à notre engagement en tant qu’Etat Membre fiable et constructif.

Met de open oorlog die Rusland tegen Oekraïne voert, wordt ons continent geconfronteerd met nieuwe geopolitieke onzekerheden. Geconfronteerd met een snel veranderende wereld stelt de oorlog in Oekraïne de internationale gemeenschap voor meerdere uitdagingen, maar ongetwijfeld onthult hij nog meer de structurele uitdagingen van onze tijd. Naast deze crisis, zijn er ook diepere geopolitieke trends aan het bewegen, die substantiële factoren vertegenwoordigen in de veranderende mondiale evenwichten.

 

Face à ces constats, l’Europe se doit d’assumer un rôle stratégique global qui ne se réduit donc pas à une dimension politique ou économique, mais également militaire. Sur le plan de la défense, le renouvellement des stocks, l’interopérabilité et la mobilité militaire participent de cette nécessité urgente d’une recomposition européenne des outils d’une défense commune. 

Tijdens deze regeerperiode zijn wij gestart met de heropbouw van het ministerie van Defensie op nationaal niveau, een teken van onze vastberaden toewijding aan het versterken van ons defensie-instrument en onze bijdrage aan een effectieve Europese defensie en echte strategische autonomie. Onze grootste uitdaging voor de komende jaren ligt in het uitbreiden van die heropbouw, om te maken dat ze robuust genoeg is om een ontradend effect te hebben; en indien nodig ook veerkrachtig genoeg om een eventuele oorlogsinspanning te ondersteunen.

Les accents majeurs de notre présidence reposent sur trois piliers essentiels. Ils seront déterminés d’une part sur l’agenda européen dans le domaine de la politique de sécurité et de défense commune, et d’autre part, sur nos priorités politiques et militaires. La présidence s'attachera donc à promouvoir la mise en œuvre et l'opérationnalisation de la Boussole Stratégique et de ses 4 piliers : Agir ; Protéger ; Investir ; Coopérer ; et soutiendra les initiatives de l'Union européenne visant à mener des engagements sur tous les sujets à 360° et dans le cadre d’une approche globale et intégrée.

 

Ons voorzitterschap zal worden gekenmerkt door verscheidene sleutelevenementen, waarbij bijzondere aandacht zal worden besteed aan cyberspace; militaire mobiliteit; de deelname van vrouwen aan vredesprocessen; duurzame energie in de veiligheids- en defensiesector; duaal gebruik van capaciteiten; hun maatschappelijke return; en het versterken van onze industriële en technologische basis voor defensie.

 

Premièrement, un événement sera entièrement dédié au domaine de la cyber sécurité le 17 janvier prochain. Plus que jamais, il est primordial d’insister sur le fait que la cybersécurité revête une importance capitale et qu’il faut se prémunir des menaces hybrides, en ce compris la désinformation et les cyberattaques.

 

Dit omvat het beschermen van onze kritieke infrastructuur en onze openbare instellingen. Die bescherming blijkt steeds belangrijker te worden, vooral met de verkiezingen van negen juni in het vooruitzicht. Bovendien zal onze gloednieuwe Cybercomponent een essentieel onderdeel worden van onze nationale defensie en die van de Europese Unie. Het zal ook een gelegenheid zijn om dieper in te gaan op civiel-militaire samenwerking met andere veiligheidsactoren.

 

Deuxièmement, en tant que pays situé au cœur de l'Europe et disposant d’infrastructures portuaires maritimes de premier plan, la Belgique est un pays de transit clé. La mobilité militaire sera donc également un aspect important de notre Présidence qui sera traité à l’Ecole Royale Militaire le 30 janvier prochain. Ce sera l’occasion de mettre en avant non seulement les projets infrastructurels qui améliorent notre mobilité militaire, mais également les éléments qui ont permis d’améliorer notre rapidité de projection et la résilience de notre pays dans le cadre européen. A cet égard, nous aurons l’occasion d’accueillir d’autres ministres de la Défense des Etats membres afin de stimuler les discussions en faveur d’une mobilité militaire européenne solide, laquelle est un élément essentiel dans l’aide que nous fournissons à l’Ukraine depuis bientôt 2 ans.

 

 

 

De volgende dag, zal onze eerste informele ministeriële bijeenkomst plaatsvinden in het Egmontpaleis. Die zal draaien rond continuïteit en ook inspelen op de actualiteit. Zeer schematisch en in functie van de denkoefeningen die in dit kader nog lopen, zal onze bijeenkomst gebaseerd zijn op drie hoofdassen. In de eerste plaats de hulp aan Oekraïne: met name de ingezette hulpmiddelen en dynamieken; nadenken over de actualiteit; en de inspanningen die sinds het begin van het conflict zijn geleverd. Een volgende as, is de versterking van de industriële en technologische basis voor defensie ten voordele van een echte strategische autonomie van de EU. En een laatste as, is de actualiteit die tot doel heeft een 360°/holistische-reflectie uit te voeren in het kader van de ontwikkeling van een 3D-aanpak, vooral in Afrika en het Midden-Oosten.

 

Quatrièmement, l'investissement dans la mobilité militaire dont je vous ai parlé peut également être considéré comme un investissement dans l’emploi des capacités à double usage. La Défense doit en effet faire partie intégrante de la société et donc disposer de moyens qui peuvent être utilisés à la fois à des fins militaires pendant les opérations, mais également au profit de la population civile en cas de crise. Nous aurons l’occasion de revenir sur l’importance cruciale de ces capacités, à Gand, les 22 et 23 février prochain, principalement celles ayant un ancrage capacitaire européen et favorisant une autonomie stratégique européenne et une véritable Europe de la Défense.

Een van de andere belangrijke evenementen tijdens ons voorzitterschap zal vervolgens het luik “Women, Peace and Security” behandelen, op eenentwintigmaart. Als eerste vrouwelijke Belgische minister van Defensie was het voor mij inderdaad essentieel om een ​​evenement op te nemen dat gaat over de plaats en deelname van vrouwen aan vredesprocessen. Meer dan ooit moeten de Europese defensies de samenleving weerspiegelen en ook een rol als sociale lift spelen door categorieën mensen in dienst te nemen die ondervertegenwoordigd zijn. Het is in die zin dat ik heb gevochten voor meer diversiteit en inclusie binnen mijn departement.

 

Cet événement sera également l’opportunité de soutenir les initiatives de l'UE visant à mener des engagements sur tous les sujets à 360° et dans le cadre d’une approche globale et intégrée. En ce sens, le développement de l’approche 3D en Afrique sera essentiel. Nous entendons résolument garder à l’esprit la nécessité de cette approche globale, et ce souci de poursuite de nos engagements auprès de nos partenaires, notamment au Sahel, afin d’apporter une contribution des plus adéquate face à des crises de plus en plus diverses et multiformes.

 

 

 

Ook duurzame energie in de veiligheids- en defensiesector zal het onderwerp zijn van een volwaardig evenement in ons programma. Veiligheid als concept mag vandaag niet langer worden gereduceerd tot louter veiligheidsoverwegingen. De klimaatverstoringen die we ervaren, moeten we eigenlijk zien als een structurele kracht die onze directe omgeving kan beïnvloeden. Bovendien zal dit evenement een unieke gelegenheid vormen om de milieu-engagementen van Defensie onder de aandacht te brengen.

 

Depuis le début de mon mandat, nous avons pour objectif de réduire de manière significative nos émissions de gaz à effet de serre de nos activités et installations militaires. Un objectif ambitieux de neutralité carbone à l’horizon 2040 a été repris dans le plan STAR. 

 

Zoals u weet wordt dit engagement nu al werkelijkheid: in Oostende hebben we het allereerste CO2-neutrale militaire kwartier van het land ingehuldigd. Wij zijn van plan om dit engagement voort te zetten, vooral via de twee Kwartieren van de Toekomst, in Charleroi en Geraardsbergen.

Bovendien zijn de bescherming en verbetering van de biodiversiteit op de terreinen van Defensie essentiële elementen van dit beleid, voor een Defensie die nog groener is dan voordien.

 

Durant cette législature, le renforcement de la défense européenne et d’une véritable base industrielle et technologique de défense ont également constituées des dimensions essentielles de la politique menée. Je suis convaincue qu'une meilleure interopérabilité et une meilleure coopération industrielle sont indispensables à l'autonomie stratégique de l'Europe, ce qui par ailleurs contribuera au renforcement du pilier européen au sein de l’OTAN.

 

Op industrieel vlak betekent dit grote onderzoeks-, ontwikkelings- en productieprojecten waarbij de lidstaten hun expertise bundelen om samen resultaten te behalen, maar ook gezamenlijke aankopen om schaalvoordelen te realiseren en zo de interoperabiliteit tussen onze legers te versterken.

 

Au sein de l'Union européenne, nous disposons d'excellents acteurs industriels qui sont des leaders mondiaux dans leurs domaines. La journée de l’industrie qui sera organisée à Charleroi le 30 avril prochain permettra justement, à travers une conférence et un salon d’exposition de nos meilleures industries de défense, de poursuivre le travail de maintien et d’accroissement de cette avance, afin de continuer à construire et à renforcer la défense européenne.

 

 

 

Zoals ik u eerder heb aangekondigd, zal het Voorzitterschap zich ook inspannen om de uitvoering en operationalisering van het Strategisch Kompas te stimuleren. Dat voorziet in een nieuwe snelle inzetbare capaciteit van de EU om onderdanen in veiligheid te brengen in crisissituaties. Wij zullen onze wil en overtuiging tonen om te blijven werken aan de operationalisering van deze capaciteit.

 

Alle recente crisissen – zoals de evacuatie uit Afghanistan, de oorlog in Oekraïne, de crisissen in de Sahel of het Midden-Oosten – tonen de noodzaak aan om te kunnen beschikken over een strijdmacht die zeer snel kan worden gemobiliseerd.

 

En tant qu’Etat membre fiable et constructif de l’UE, nous soutiendrons pleinement le développement de l’EU RDC notamment par le biais d’un « livex », grand exercice en conditions réelles, que nous organiserons durant le mois de mai en étroite collaboration avec d’autres Etats membres. Grâce à cet exercice, nous contribuerons à la préparation et à l'entraînement de nos troupes dans un cadre international, ce qui renforcera également l'interopérabilité et la coopération entre les Etats membres participant à l’exercice.

 

 

Tot slot, zal de formele ministeriële bijeenkomst op achtentwintig mei, samen met mijn collega-ministers van Defensie, de gelegenheid bieden om vele belangrijke onderwerpen voor de veiligheid en defensie van de Europese Unie te bespreken en de balans op te maken van deze zes maanden werk.

 

Je tiens à souligner que pour nombre des thématiques phares que nous porterons avec la Défense dans le cadre de cette Présidence, j’ai tenu personnellement à accorder une attention toute particulière aux jeunes. Acteurs et décideurs de demain, ils me semblent plus que jamais devoir figurer au cœur de notre action et des ambitions que nous nourrissons - avec eux et pour eux – pour demain.

 

Ik ben mij er ook van bewust dat dit Belgische Voorzitterschap zich afspeelt in een echt “momentum”, gezien de talrijke internationale geopolitieke kwesties die hiervoor al werden genoemd, maar ook de politieke deadlines, vieringen, jubilea en grote historische herdenkingen, van zowel positieve als tragische gebeurtenissen.

 

Ainsi, la Présidence belge à l’UE aura l’honneur de saluer le 75e anniversaire de la naissance de l’OTAN, tout un symbole, à l’heure où la guerre frappe à nouveau à la porte de l’Europe. 

 

Et puis, il y aura de multiples scrutins : outre les élections nationales belges et le bilan honorable que nous ne manquerons pas de défendre avec les acquis décisifs du Plan Star pour le redéploiement d’une Défense Belge crédible, ces 6 prochains mois seront aussi marqués par d’autres élections à impact international potentiellement élevé, telles que celles aux Etats-Unis et en France.

 

Om af te ronden en hierna het woord te geven aan kolonel Hubrechtsen, die de andere evenementen van ons programma zal presenteren, wil ik graag nog onze resolute steun voor Oekraïne herhalen. De Belgische Defensie zal verder hulp blijven verlenen aan Oekraïne en zijn bevolking, zoals ze dat heeft gedaan sinds het begin van deze door Rusland uitgelokte oorlog. Het spreekt voor zich dat deze dimensie een echte rode draad en een centraal onderdeel van onze gesprekken zal vormen.

 

 

En tant que ministre de la Défense belge, je ne manquerai pas durant toute notre Présidence de réitérer notre engagement en faveur d’une véritable Europe de la défense. Les importantes élections européennes qui se tiendront en juin 2024 donneront à cet égard à la Belgique un faisceau d’opportunités unique pour peser dans l’agenda stratégique et les grandes orientations que nous voulons donner à l’Europe de demain.

 

Je vous remercie pour votre attention.