Persbericht

Veiligheidsverificaties defensiepersoneel wordt uitgebreid: “Veiligheid van Defensie en gehele samenleving garanderen”

De Commissie Binnenlandse Zaken heeft vandaag ingestemd met het uitbreiden van de veiligheidsverificaties van het defensiepersoneel, op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder.

Na goedkeuring door het federale parlement zal al het defensiepersoneel – militairen én burgers - voortaan worden onderworpen aan een veiligheidsverificatie vooraleer het aan de slag kan bij Defensie. Daarnaast zal het personeel ook om de vijf jaar een dergelijke verificatie moeten ondergaan. “Met de uitbreiding verzekeren we ons ervan dat Defensie over het meest geschikte personeel beschikt, in het belang van de veiligheid van de hele samenleving.”

 

De uitbreiding van de veiligheidsverificaties komt er in de nasleep van de zaak Jürgen Conings, waarbij de militair een hoeveelheid wapens had ontvreemd uit een kazerne en een bedreiging vormde voor de samenleving. Uit de daaropvolgende onderzoeken, zowel door het Inspectoraat-Generaal van Defensie als het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, bleken bepaalde tekortkomingen mee aan de basis van het incident te liggen. Daarop werden op vraag van minister van Defensie Ludivine Dedonder onder meer een actieplan voor ADIV en Defensie opgesteld.

 

Een van de concrete acties is het uitbreiden van het systeem van veiligheidsverificaties binnen Defensie. Dat moet garanderen dat de veiligheid van het eigen personeel en de gehele samenleving wordt gegarandeerd, dat Defensie haar wettelijke opdrachten kan uitvoeren en dat nationale en internationale partners kunnen rekenen op een betrouwbare en integere partner. De uitbreiding van het systeem van veiligheidsverificaties was ook een aanbeveling van het Vast Comité I vorig jaar.

 

Concreet zal elke kandidaat voor een burgervacature bij Defensie worden onderworpen aan een veiligheidsverificatie, zoals dat vandaag al het geval is voor kandidaat-militairen. Mensen die een negatief advies krijgen na de verificatie, zullen niet aan de slag kunnen bij Defensie. Daarnaast wordt ook het systeem van periodieke veiligheidsverificaties ingevoerd: elk personeelslid van Defensie, zowel burgers als militairen dus, zal om de vijf jaar aan een nieuwe veiligheidsverificatie worden onderworpen. Op die manier wordt structureel gewaakt over het identificeren van mogelijk interne dreigingen – en de zaak van Jürgen Conings heeft laten zien dat extremisme een dergelijke dreiging kan vormen. Wie tijdens de carrière een negatief advies krijgt, zal het departement moeten verlaten.

 

Minister van Defensie Ludivine Dedonder: “Defensie is een bijzonder departement, waar het personeel toegang heeft tot onder meer wapens en speciale opleidingen die bij een veiligheidsdienst horen. Door de veiligheidsverificaties uit te breiden en ook periodiek uit te voeren, garanderen we dat Defensie over het meest geschikte en betrouwbare personeel beschikt voor het uitvoeren van haar binnen- en buitenlandse opdrachten. De verificatie kan mogelijke interne dreigingen uit gelijk welke hoek sneller detecteren en veiligheidsrisico’s beperken en uitsluiten. Wie een veiligheidsrisico inhoudt, is niet welkom bij Defensie of moet de organisatie verlaten. Daarmee garanderen we nog meer de veiligheid binnen Defensie en bij uitbreiding die van de volledige Belgische bevolking.”

 

Ter verduidelijking: een veiligheidsverificatie is verschillend van het veiligheidsonderzoek dat wordt gevoerd door ADIV naar personen die over een veiligheidsmachtiging moeten kunnen beschikken. Dat laatste is veel verregaander en is enkel van toepassing voor het toekennen van die veiligheidsmachtigingen.