Persbericht

Nieuwe historische stap voor Defensie: Meer dan 10 miljard euro bijkomende investeringen en een stabiel budgettair groeipad voor Defensie tot 2030

De federale regering heeft vandaag, 25 februari 2022, op voorstel van Minister van Defensie Ludivine Dedonder, het voorontwerp van wet voor de actualisatie van de militaire programmawet en het defensiebudget tot en met 2030 goedgekeurd. Met de nieuwe militaire programmawet is een bijkomend investeringspakket goedgekeurd van meer dan 10 miljard euro voor Defensie, waarmee kan worden geïnvesteerd in het personeel, de infrastructuur, nieuwe capaciteiten en onderzoek en ontwikkeling in nieuwe technologieën. Een belangrijke stap voorwaarts voor Defensie, dat na decennia van besparingen eindelijk opnieuw de middelen krijgt om volledig ten dienste te staan van de Belgische bevolking en de belangen van ons land in binnen- en buitenland te vrijwaren.

Het goedkeuren van het voorontwerp van wet voor de actualisatie van de militaire programmawet en het vastleggen van het defensiebudget tot en met 2030 op voorstel van Minister van Defensie Ludivine Dedonder is het sluitstuk van maandenlange onderhandelingen en overleg binnen de federale regering.

Minister Dedonder stelde in december 2020 een Strategisch Comité van twaalf onafhankelijke experten samen die een nieuwe strategische analyse maakten van de veiligheidsomgeving, met een horizon tot 2030 zoals vastgelegd in het regeerakkoord. Op basis van die analyse en talrijke uitwisselingen met het parlement en de andere regeringspartijen, werd deze geactualiseerde versie van de militaire programmawet voorgelegd en goedgekeurd.

Concreet komt de defensie-inspanning van België in 2030 overeen met 1,54% van het bbp volgens de actuele voorspellingen. Daarin zit een nieuw investeringsplan vervat van meer dan 10 miljard euro, bovenop de reeds lopende militaire programmawet met ruim 9 miljard euro aan investeringen. De geactualiseerde programmawet en het stijgende defensiebudget tot en met 2030 laten Defensie toe in de eerste plaats te consolideren en Defensie vandaag en de komende jaren opnieuw op te bouwen, om vanaf 2025 verder te groeien en weerbaarder te worden.

STAR-plan

Na het People-Our-Priority-plan, waarmee het personeel na 20 jaar eindelijk de herwaardering krijgt die het verdient, kan dankzij de goedkeuring van vandaag ook het STAR-plan ten volle worden uitgerold de komende jaren.

Het STAR-plan (Security/Service – Technology – Ambition – Resilience) zal Defensie opnieuw ten dienste stellen van de Belgische maatschappij en haar bevolking, opnieuw tegemoetkomen aan de verwachtingen van die bevolking en haar veiligheid kunnen blijven garanderen ten aanzien van de dreigingen van vandaag en morgen. Het is een coherent totaalpakket waarbij de visie van Minister van Defensie Ludivine Dedonder concreet vertaald wordt naar investeringen in o‧a. duale capaciteiten, blijvende investeringen in het personeel, budget voor nieuwe en duurzame infrastructuur, operaties en uiteraard onderzoek en ontwikkeling in nieuwe technologieën in nauwe samenwerking met de Belgische industrie en de academische wereld.

Er wordt dankzij het STAR-plan niet enkel geïnvesteerd in capaciteiten, er wordt ook blijvend geïnvesteerd in het personeel, de infrastructuur én in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technologieën in samenwerking met de Belgische industrie. Op vlak van personeel wordt verder ingezet op de rekrutering en samenwerking met de regionale agentschappen en grote sectoren van de arbeidsmarkt op vlak van opleiding en het uitwisselen van personeelsleden en talenten. Deze legislatuur en ook de komende jaren zal Defensie massaal  blijven rekruteren om in 2030 minstens 29.000 personeelsleden te tellen en meer dan 15% burgers. Door het verderzetten van het POP-plan in de toekomst, wil de minister niet enkel duizenden talenten aantrekken, rekruteren en opleiden maar ook het reeds aanwezige talent aan boord houden.

In het kader van een weerbaardere Defensie, een weerbaarder België en een weerbaarder Europa voorziet het STAR-plan ook 1,8 miljard euro om de Belgische defensie- en veiligheidsindustrie te ondersteunen bij haar onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe technologieën. Daarbij is het de bedoeling Defensie niet enkel uit te rusten met hoogtechnologisch materiaal en capaciteiten, maar dus ook te betrekken bij het onderzoek en de ontwikkeling van die hoogtechnologische middelen en capaciteiten. Een sterke industriële basis in het veiligheidsdomein is immers noodzakelijk voor een solide Belgisch en Europees Defensieapparaat, als sterke pijler binnen de NAVO.

Minister van Defensie, Ludivine Dedonder: “Met deze goedkeuring binnen de regering zet Defensie opnieuw een belangrijke stap voorwaarts. Deze week werd de historische herwaardering van de verloning van de militairen ondertekend, waardoor de militairen vanaf eind maart 2022 voor het eerst in 20 jaar een loonsverhoging zullen krijgen. Het goedkeuren van het stijgende defensiebudget tot en met 2030 en de nieuwe militaire programmawet zijn een nieuwe historische stap voorwaarts voor mijn departement, dat jarenlang aan haar lot is overgelaten door aanhoudende besparingen. Mijn STAR-plan kan nu ten volle worden uitgerold, waarbij ik Defensie opnieuw centraal in de maatschappij zal plaatsen en volledig ten dienste van de Belgische bevolking stel, zowel in geval van crisissen in het binnenland als in het buitenland voor het uitvoeren van operaties in het belang van onze strategische en veiligheidsbelangen.”

Meer informatie op BelDefNews via deze link : Beldefnews | De regering keurt het voorontwerp van de militaire programmeringswet uit het STAR-plan goed.